Tag Archives: AOR

Het antwoord zit al min of meer opgesloten in de vraagstelling. Uitgangspunt is namelijk de ligging van de thermische schil. Ligt de technische ruimte binnen de thermische schil of daarbuiten? Beide opties zijn mogelijk. De keuze voor één van beide opties zal voornamelijk worden bepaald door de praktische uitvoerbaarheid van de ligging van de thermische […]

De modellering van de trappenhuizen hangt af van het feit of deze wel of niet binnen de thermische schil van het gebouw liggen. Indien het trappenhuis binnen de thermische schil ligt, is dit onderdeel van de EPC-berekening van het gebouw. Indien de entreehal buiten de thermische schil is geplaatst kan deze als AOR worden beschouwd. […]

Voor industriegebouwen geldt geen EPC-eis. Als het industriege- bouw grenst aan een gebouw waarvoor wel een EPC-eis geldt dan kan het industriegebouw op twee manieren gemodelleerd worden. De wijze van modellering is afhankelijk van het gebruik van het industriegebouw: Als het industriegebouw verwarmd wordt ten behoeve van het verblijf van mensen dan moet het gebouw […]

Er bestaat een verschil tussen de som van de opgegeven oppervlak- ten van de scheidingsconstructies en de verliesoppervlakte, omdat bij de bepaling van de verliesoppervlakte rekening wordt gehouden met eventueel van toepassing zijnde weegfactoren (weegfactor fls in NEN 7120). Omdat het temperatuurverschil over een constructieonderdeel niet altijd gelijk is aan het verschil tussen de binnentemperatuur […]

Een ruimte moet worden ingevuld als sterk geventileerde ruimte indien de ventilatie meer dan 3 dm³/s per m2 bedraagt. Dit geldt bijvoorbeeld voor stallingsruimten (garages). Voor de berging en centrale hal lijkt in dit geval meer de definitie AOR van toepassing. Indien ze binnen de thermische schil liggen, mogen ze overigens ook worden meegenomen als […]

De berekening is naar alle waarschijnlijkheid uitgevoerd met behulp van de forfaitaire methode voor de lineaire warmteverlie- zen. In deze methode wordt een AOR of AOS namelijk altijd als buiten beschouwd. De positieve invloed van een AOR of AOS kan alleen in rekening worden gebracht als gebruik gemaakt wordt van de uitgebreide methode voor de […]